Costfocus%20focus.jpg
FleurKavelaars.jpg

Disclaimer
Door gebruik te maken van deze Website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze Website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over Costfocus, haar werkwijze alsmede onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Voorts kan op deze Website worden verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving. Die is in de loop der tijd aan verandering onderhevig en dient dan ook uitsluitend te worden uitgelegd in het licht van de meest recente wet- en regelgeving.

COSTFOCUS AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Alle content van deze Website en alle via deze Website te verlenen diensten worden 'als zodanig' ['as is'] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. CostFocus verklaart noch waarborgt dat deze Website, de verschillende via deze Website te verlenen diensten en/of enige van deze Website gedownloade informatie, software of materialen juist, actueel, ononderbroken, vrij van fouten, vrij van omissies, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

VOOR ZOVER HET HAAR ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, AANVAARDT COSTFOCUS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U EN JEGENS WIE DAN OOK TEN AANZIEN VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE EN ALLE VIA DEZE WEBSITE TE VERLENEN DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN HETZIJ ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ ENIG CONTRACT OF ENIGE GARANTIE, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, EN HETZIJ TEN AANZIEN VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF 'STRAFSCHADE' OF EEN DAARMEE VERGELIJKBARE SCHADE(VERGOEDING), OOK ALS COSTFOCUS OP DE HOOGTE WAS (GESTELD) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDINGEN) OF DAARVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN.

De informatie op deze Website dient niet te worden opgevat als juridische, fiscale, accountancy- of andere professionele advies- of dienstverlening. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke kwesties bij CostFocus of bij een andere professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen. U dient vertrouwelijke informatie eerst naar CostFocus  te verzenden op het moment waarop CostFocus heeft ingestemd met uw verzoek tot dienstverlening.

RSS feeds, podcasting en e-mail updates – Gebruiksvoorwaarden
RSS feeds, podcasting en e-mail updates zijn diensten die door CostFocus kosteloos aan personen kunnen worden aangeboden voor particulier, niet-commercieel gebruik. Met RSS feeds verstrekt CostFocus de koppen van nieuwsartikelen, beschrijvingen en links in XML-format aan personen die gebruikmaken van RSS readers of aggregators. Een podcast is een audioprogramma waar particulieren zich op kunnen abonneren. CostFocus kan podcasts ter beschikking stellen voor persoonlijk gebruik door particulieren. In de adressenboeken van aggregators voor RSS feeds, podcasting en e-mail updates kan CostFocus feeds worden opgenomen ten behoeve van de personen die van de aggregator gebruikmaken. Enig ander gebruik, inclusief het kopiŽren, verveelvoudigen, heruitgeven, uploaden, plaatsen, verzenden of verspreiden van onze feeds of podcasts, op welke manier en met welke middelen dan ook, is verboden.

CostFocus behoudt zich het recht voor haar feeds, podcasts en e-mail updates op ieder gewenst moment te beŽindigen. Alle content, al het beeldmateriaal en alle logo's die deel uitmaken van de Costfocus RSS feeds, podcasts en e-mail updates zijn eigendom van CosFocus, dat deze beschikbaar stelt onder voorbehoud van al haar rechten.

Linken
De onderstaande weblinkactiviteiten zijn expliciet door CostFocus verboden en vormen mogelijk een inbreuk op handelsmerken en/of auteursrechten: links naar andere pagina's van onze Website dan onze homepage op, tenzij met onze expliciete instemming; links waarbij ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van ons logo; en framing of metatags.

CostFocus wijst alle verantwoordelijkheid af voor de content, juistheid of beveiliging van websites die (via een hyperlink of anderszins) aan deze Website zijn gekoppeld.

Bepaalde links op deze Website kunnen leiden naar servers die worden onderhouden door personen of organisaties die niet onder controle staan van CostFocus. CostFocus geeft geen enkele verklaring of waarborg af ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van de informatie op dergelijke servers. Een link naar een website van een derde moet dan ook niet worden uitgelegd als goedkeuring door CostFocus of die derde van de ander of van diens producten en diensten.

Auteursrechtaanduiding
Behalve voor zover anderszins vermeld, valt al het materiaal op deze Website onder het auteursrecht (2011) van CostFocus. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website, inclusief – doch niet beperkt tot – de tekst, afbeeldingen en de html-code, mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van CostFocus.